02-Bird's Eye View+1.jpg
       
     
01-Landscape 02_Nightime+1.jpg
       
     
03-Facade 01+1.jpg
       
     
ERWIN HAUER LIGHT DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
       
     
05-Courtyard 02+1.jpg
       
     
ERWIN HAUER SCULPTURAL, LIGHT-DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
       
     
07-Erwin Hauer Wall 02+1.jpg
       
     
08-Lobby 01+1.jpg
       
     
09-Lobby 02+1.jpg
       
     
10-Lobby 03+1.jpg
       
     
11-Loft Room+1.jpg
       
     
12-Loft Room 02_Bathroom+1.jpg
       
     
13-Superior Room_Aqua 01 new art .jpg
       
     
14-Superior Room_Aqua 02+1.jpg
       
     
15-Superior Room_Aqua 03+1.jpg
       
     
16-Superior Room_Aqua 04_Balcony+1.jpg
       
     
17-Superior Room_Black 01 New Art .jpg
       
     
18-Superior Room_Black 02_Bathroom+1.jpg
       
     
19-Superior Room_Red 01+1.jpg
       
     
20-Superior Room_Red 02_Bathroom+1.jpg
       
     
21-Superior Room_Red 03_Tile+1.jpg
       
     
22-Junior Suite 01+1.jpg
       
     
23-Junior Suite 02+1.jpg
       
     
25-Junior Suite 04_Bathroom+1.jpg
       
     
26-Suite_Floating Bed 01+1.jpg
       
     
27-Suite_Floating Bed 02_Bathroom+1.jpg
       
     
28-Suite_Floating Bed 03_Tile+1.jpg
       
     
29-Suite_Round Bed 01+1.jpg
       
     
30-Suite_Round Bed 02_Bathroom+1.jpg
       
     
31-Suite_Round Bed 03_Bathroom+1.jpg
       
     
32-Suite_Round Bed 04_Tile+1.jpg
       
     
33-Suite Deluxe 01+1.jpg
       
     
34-Suite Deluxe 02_Tile+1.jpg
       
     
35-Suite Deluxe 05_Terrace+1.jpg
       
     
36-Suite Deluxe 03_Bathroom+1.jpg
       
     
37-Suite Deluxe 04_Bathroom+1.jpg
       
     
38-Double Room 01+1.jpg
       
     
39-Double Room 02+1.jpg
       
     
40-Double Room 03+1.jpg
       
     
41-Restaurant 01+1.jpg
       
     
42-Restaurant 02_Bathroom+1.jpg
       
     
43-Bathroom Mosatic Tile+1.jpg
       
     
44-All Tiles Plate+1.jpg
       
     
45-Facade+1.jpg
       
     
46-Master Floor Plan+1.jpg
       
     
02-Bird's Eye View+1.jpg
       
     
01-Landscape 02_Nightime+1.jpg
       
     
03-Facade 01+1.jpg
       
     
ERWIN HAUER LIGHT DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
       
     
ERWIN HAUER LIGHT DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
05-Courtyard 02+1.jpg
       
     
ERWIN HAUER SCULPTURAL, LIGHT-DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
       
     
ERWIN HAUER SCULPTURAL, LIGHT-DIFFUSING ARCHITECTURAL WALLS
07-Erwin Hauer Wall 02+1.jpg
       
     
08-Lobby 01+1.jpg
       
     
09-Lobby 02+1.jpg
       
     
10-Lobby 03+1.jpg
       
     
11-Loft Room+1.jpg
       
     
12-Loft Room 02_Bathroom+1.jpg
       
     
13-Superior Room_Aqua 01 new art .jpg
       
     
14-Superior Room_Aqua 02+1.jpg
       
     
15-Superior Room_Aqua 03+1.jpg
       
     
16-Superior Room_Aqua 04_Balcony+1.jpg
       
     
17-Superior Room_Black 01 New Art .jpg
       
     
18-Superior Room_Black 02_Bathroom+1.jpg
       
     
19-Superior Room_Red 01+1.jpg
       
     
20-Superior Room_Red 02_Bathroom+1.jpg
       
     
21-Superior Room_Red 03_Tile+1.jpg
       
     
22-Junior Suite 01+1.jpg
       
     
23-Junior Suite 02+1.jpg
       
     
25-Junior Suite 04_Bathroom+1.jpg
       
     
26-Suite_Floating Bed 01+1.jpg
       
     
27-Suite_Floating Bed 02_Bathroom+1.jpg
       
     
28-Suite_Floating Bed 03_Tile+1.jpg
       
     
29-Suite_Round Bed 01+1.jpg
       
     
30-Suite_Round Bed 02_Bathroom+1.jpg
       
     
31-Suite_Round Bed 03_Bathroom+1.jpg
       
     
32-Suite_Round Bed 04_Tile+1.jpg
       
     
33-Suite Deluxe 01+1.jpg
       
     
34-Suite Deluxe 02_Tile+1.jpg
       
     
35-Suite Deluxe 05_Terrace+1.jpg
       
     
36-Suite Deluxe 03_Bathroom+1.jpg
       
     
37-Suite Deluxe 04_Bathroom+1.jpg
       
     
38-Double Room 01+1.jpg
       
     
39-Double Room 02+1.jpg
       
     
40-Double Room 03+1.jpg
       
     
41-Restaurant 01+1.jpg
       
     
42-Restaurant 02_Bathroom+1.jpg
       
     
43-Bathroom Mosatic Tile+1.jpg
       
     
44-All Tiles Plate+1.jpg
       
     
45-Facade+1.jpg
       
     
46-Master Floor Plan+1.jpg